Aké vlastnosti majú látky?

Doplňovacie cvičenie

zdroje: Chémia pre 6. ročník základných škôl
Vlastnosti látok zisťujeme alebo . Pozorovaním zisťujeme napr. skupenstvo, farbu, vzhľad a vôňu látok. V chemických môžeme zistiť teplotu varu, teplotu topenia a hustotu látok. látok vo vode, horľavosť, správanie sa látok pri zohrievaní a mnohé iné vlastnosti zisťujeme pokusmi. Chemické je špeciálne upravená miestnosť, v ktorej sa robia chemické pokusy (). V chemickom laboratóriu musíme dodržiavať pravidlá, aby sme predišli poškodeniu zdravia. V laboratóriu musíme mať oblečený plášť, ruky si musíme chrániť a oči ochrannými . Na nohách máme obuv. Chemikálie (chemické látky alebo chemické prípravky) nikdy alebo priamo , pretože mnohé z nich sú jedovaté. Chemikálie sú označené značkami, napr. horľavina, žieravina, jed, dráždivá látka.