Skúmame látky

Doplňovacie cvičenie

zdroje: Chémia pre 6. ročník základných škôl
1. Chemické látky sa vyskytujú v skupenstvách - v (napr. ľad, jód, zlato), v (napr. voda, ortuť, etanol) a v (napr. vodná para, kyslík, vodík).
2. Látky, ktoré sú zložené iba z častíc rovnakého druhu, nazývame látky. Látky, ktoré sú zložené z častíc rôznych chemických látok, nazývame .
3. Chemické látky sú zložené iba z častíc rovnakého druhu. V chemických môžeme zistiť niektoré ich , napr. hodnoty teploty topenia, teploty varu a iné.
4. je zložená z dvoch alebo viacerých zložiek. Zmesi sú v prírode ako chemické látky.
5. Ak jednotlivé zložky zmesi voľným okom alebo nevidíme, hovoríme, že zmes je , napr. sklo, ocot, vzduch. Ak jednotlivé zložky zmesi vidíme voľným okom alebo mikroskopom, hovoríme, že zmes je , napr. žula, kompót.
6. Zmesi sa podľa skupenstva rozdeľujú na (napr. žula, betón, sklo), (napr. džús, ocot, mlieko) a (napr. dym, vzduch).
7. Usadzovaním oddeľujeme zložku od kvapaliny. Usadzovanie je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na základe ich odlišnej . Odparovanie je metóda na oddeľovanie zložky od tuhej na základe odlišnej schopnosti sa.
8. je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí na základe odlišnej veľkosti častíc jednotlivých zložiek.
9. je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí kvapalných látok na základe ich odlišných teplôt .
10. (tvorba kryštálov) je metóda na oddeľovanie zložiek zo zmesí, pri ktorej sa využíva schopnosť jednej zložky tvoriť kryštály.