Zhrnutie učiva 18 - 23

Čo je mineralógia?Mineralógia je veda, ktorá skúma minerály.
Čo je petrológia?Petrológia je veda, ktorá sa zaoberá vznikom a stavbou hornín.
Čo je minerál (definuj a uveď príklad)?Minerál je neústrojná rovnorodá prírodnina. (napr. kremeň, živec, sľuda)
Čo je hornina (definuj a uveď príklad)?Hornina je neústrojná rôznorodá prírodnina, ktorá je zložená z minerálov. (napr. žula, mramor, piesok)
Ako vznikajú vyvreté horniny? Uveď dva príklady vyvretej horniny.Vyvreté horniny vznikajú v hĺbkach zemskej kôry (žula), alebo na povrchu stuhnutím žeravej taveniny (andezit).
Ako vznikajú usadené horniny? Uveď dva príklady usadenej horniny.Usadené horniny vznikajú usadením horninotvorných súčastí. (napr. štrk, pieskovec)
Ako vznikajú premenené horniny? Uveď dva príklady premenenej horniny.Premenené horniny (rula, mramor) vznikajú vo vnútri zemskej kôry pôsobením zvýšeného tlaku a teploty.
Ako vznikajú minerály?Minerály vznikajú najčastejšie kryštalizáciou taveniny (magmy, lávy), alebo vyzrážaním z vodných roztokov a plynov.
Čo je kryštál?Kryštál je teleso s pravidelnou vnútornou stavbou, ohraničené rovnými plochami.
Čo je drúza?Drúza je zhluk dokonale vyvinutých kryštálov.
Čo je agregát?Agregát je zhluk nedokonale vyvinutých kryštálov.
Čo je amorfný minerál. Uveď jeden príklad.Amorfný minerál je minerál, ktorý netvorí kryštály (napr. opál, limonit).
Ako sú usporiadané atómy uhlíka v tuhe? Aké má vlastnosti?Tuha má atómy uhlíka usporiadané v rovnobežných rovinách, medzi ktorými sú slabé väzby. Preto je veľmi mäkká.
Ako sú usporiadané atómy uhlíka v diamante? Aké má vlastnosti?Diamant má pevné pravidelné usporiadanie atómov uhlíka v rovnakej vzdialenosti. Preto je najtvrdším minerálom.
Čo tvorí kryštálovú štruktúru kamennej soli? Aké má vlastnosti?
Kryštálovú štruktúru kamennej soli tvoria pravidelne umiestnené katióny sodíka a anióny chlóru. Pretože je zložená z iónov, je rozpustná vo vode.