Základné životné procesy organizmov

Anorganické (neústrojné) látkysú typické pre neživú prírodu. Sú zvyčajne jednoduchšie ako organické (ústrojné látky), nehorľavé, ich molekuly majú malý počet atómov a sú pomerne stále. K anorganickým látkam patrí napr. voda (H2O), kyslík (O2) a oxid uhličitý (CO2).
Dráždivosťje základný životný proces. Je to schopnosť prijímať podnety z prostredia a odpovedať na ne.
Dýchanieje základný životný proces. Je spojení s prijímaním kyslíka a vylučovaním oxidu uhličitého. Na bunkovej úrovni prebieha v mitochondriách. Pri dýchaní sa menia organické látky napr. cukor na vodu a oxid uhličitý. C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O, (cukor + kyslík → oxid uhličitý + voda)
Energia(E) je fyzikálna veličina. Meria sa v jouloch (J). Je to schopnosť konať prácu.
Kyslík(O2) je plyn bez farby a zápachu. Je nevyhnutný pre dýchanie. Vytvára molekuly O2 a O3 (ozón). Kyslík je nehorľavý a podporuje horenie.
Odpadové látkyvznikajú v organizme pri premene látok. Človek vylučuje stolicu tráviacou sústavou, oxid uhličitý a vodu dýchacou sústavou, moč a pot močovou sústavou (resp.kožou).
Organické (ústrojné) látkyvznikajú zväčša v živých organizmoch. Všetky organické zlúčeniny obsahujú v molekule uhlík (C) a vodík (H). Mnohé obsahujú aj kyslík (O), dusík (N), síru (S) a iné chemické prvky. Do tejto skupiny patria napr. cukry, tuky, bielkoviny a vitamíny.
Oxid uhličitý(CO2) je plyn bez farby a zápachu. Vzniká pri dýchaní, horení a kvasení. Jeho hustota je 1,5 krát väčšia ako hustota vzduchu.
Pohybje základný životný proces. Je základnou podmienkou pre priebeh ostatných životných procesov.
Rast.je základný životný proces. Rast je spojený s vývinom organizmu. Zväčšuje sa pri ňom živá hmota
Rozmnožovanieje základný životný proces. Umožňuje vytváranie potomkov z rodičov. Rozmnožovanie slúži na zachovanie druhu.
Vylučovanieje základný životný proces. Vylučovaním sa z tela odstraňujú nepotrebné a odpadové látky.
Výživaje súbor procesov, ktoré súvisia s prijímaním a spracovaním živín.
Živinysú látky, ktoré organizmy potrebujú na rast a vývin.