1 PRÍRODA A ŽIVOT OKOLO NÁS
príroda, rastlina, živočích, huba, minerál, hornina, lupa, mikroskop, okulár, objektív, zrkadlo
1.1 Poznávame prírodu (8)
orgán, telo, koreň, stonka, listy, kvety, plody, bylina, drevina, bylinožravé živočíchy, mäsožravé živočíchy, všežravé živočíchy, bezstavovce, stavovce
1.2 Poznávame rastliny a živočíchy (11)
1.3 Pozorovanie kvitnúcej rastliny (13) (praktická aktivita)
1.4 Spoločenstvo organizmov a ekosystém (14)
2 ŽIVOT V LESE
2.1 Ako žije les (18)
2.2 Lesné dreviny (21)
2.3 Význam lesných drevín (24)
2.4 Poznávanie a rozlišovanie lesných drevín (26) (praktická aktivita)
  • Pracovný list (GoogleDokumenty) - 2 ihličnaté a 2 listnaté rastliny
2.5 Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny (27)
2.6 Lesné kvitnúce byliny (29)
2.7 Pozorovanie drobnozrnka a machu (30) (praktická aktivita)
2.8 Lesné huby a lišajníky (31)
2.9 Poznávanie jedlých a jedovatých húb (34) (praktická aktivita)
2.10 Lesné bezstavovce (35)
2.11 Iné lesné bezstavovce (37)
2.12 Drobné lesné živočíchy (40)
2.13 Lesné obojživelníky a plazy (41)
2.14 Lesné vtáky (43)
2.15 Lesné cicavce (45)
2.16 Vysokohorské rastliny a živočíchy (47)
2.17 Lesný ekosystém (49)
3 ŽIVOT VO VODE A NA BREHU

3.1 Voda a jej okolie (54)
3.2 Vodné rastliny (57)
3.3 Brehové rastliny (59)
3.4 Drobné vodné živočíchy (61)
3.5 Pozorovanie črievičky a planktónu (62) (praktická aktivita)
3.6 Vodné bezstavovce (63)
3.7 Hmyz žijúci vo vode a na brehu (65)
3.8 Pozorovanie schránky mäkkýšov (67) (praktická aktivita)
4 VODNÉ A BREHOVÉ STAVOVCE

4.1 Ryby (68)
4.2 Pozorovanie rýb v akváriu (71) (praktická aktivita)
hlienovitá koža, plávacie blany, žubrienka, šupiny, štítky, pancier, skokan zelený, rosnička zelená, mlok bodkovaný, užovka obojková, korytnačka močiarna
4.3 Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu (72)
4.4 Vodné vtáky (74)
4.5 Vodné cicavce (77)
4.6 Vodný ekosystém (79)
4.7 Príroda nášho okolia (81)
5 ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH
5.1 Lúky, pasienky a polia
5.2 Lúčne rastliny a huby (87)
5.3 Obilniny a krmoviny (89)
5.4 Olejniny a okopaniny (91)
5.5 Lúčne a poľné bezstavovce
4.6 Obojživelníky a plazy na poliach a lúkach
5.7 Lúčne a poľné vtáky
5.8 Lúčne a poľné cicavce
5.9 Pozorovanie a poznávanie rastlín okolia (103) (praktická aktivita)
5.10 Trávnatý ekosystém

ZDROJE:

  • HANTABÁLOVÁ, Ida -MARGALOVÁ, Elena - ONDREJIČKOVÁ, Zuzana -TRÉVAIOVÁ, Iveta - UHEREKOVÁ, Mária: Biológia pre 5. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2008. ISBN 978-80-8091-130-0
  • HANTABÁLOVÁ, Ida - ČUMOVÁ, Katarína - HROZNÁROVÁ, Viera - PALDIOVÁ, Viera: Prírodopis pre 5. ročník základných škôl, 4. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2007. ISBN 978-80-8091-060-7
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org
  • obrázky