1 VNÚTORNÁ STAVBA TELA STAVOVCOV
1.1 Povrch tela stavovcov (8)
1.2 Oporná a pohybová sústava stavovcov  (10)
1.3 Povrch tela a kostra stavovcov (13) (praktická aktivita)
1.4 Tráviaca sústava stavovcov (14)
1.5 Dýchacia sústava stavovcov (16)
1.6 Obehová sústava stavovcov (18)
1.7 Močová sústava stavovcov (20)
1.8 Regulačné sústavy stavovcov (22)
1.9 Zmyslové orgány stavovcov (24)
1.10 Rozmnožovacia sústava stavovcov (26)
1.11 Rozmnožovanie stavovcov (28)
1.12 Životné prejavy a správanie stavovcov (30)
1.13 Význam stavovcov v prírode a pre človeka (33)
1.14 Ochrana stavovcov (34)
1.15 Poznávanie chránených stavovcov (35) (praktická aktivita)
2 ČLOVEK A JEHO TELO
2.1 Ľudský organizmus a spoločenstvo (38)
2.2 Telo ako celok (40)
3 KOŽA
3.1 Povrch tela - koža (42)
3.2 Starostlivosť o kožu a jej význam (44)
3.3 Prvá pomoc pri poraneniach kože (45)
3.4 Nácvik prvej pomoci pri poraneniach kože (45) (praktická aktivita)
4 KOSTI A SVALY

4.1 Kosti  (46)
4.2  Osová kostra (48)
4.3 Kostra končatín (50)
4.4 Činnosť horných a dolných končatín (51) (praktická aktivita)
4.5 Svaly (52)
4.6 Svaly človeka (54)
4.7 Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu (56)
4.8 Poškodenia kostí a svalov (57)
4.9 Zásady prvej pomoci pri zlomenine, vytknutí a vykĺbení (58)
4.10 Nácvik prvej pomoci pri poraneniach kostí (59) (praktická aktivita)
5 TRÁVIACA SÚSTAVA

5.1 Stavba tráviacej sústavy (60)
5.2 Zložky potravy (62)
5.3 Využitie potravy a premena látok (64)
5.4 Zásady zdravej výživy (66)
5.5 Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy (67)
5.6 Starostlivosť o tráviacu sústavu (68)
5.7 Zloženie stravy človeka (69) (praktická aktivita)
6 DÝCHACIA SÚSTAVA
6.1 Stavba dýchacej sústavy (70)
6.2 Dýchanie (72)
6.3 Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu (74)
6.4 Prvá pomoc pri ohrození životných funkcií (76)
6.5 Starostlivosť o dýchaciu sústavu (78)
7 OBEHOVÁ SÚSTAVA
7.1 Krv (80)
7.2 Srdce (82)
7.3 Cievy (84)
7.4 Poškodenia a ochorenia obehovej sústavy (86)
7.5 Zásady prvej pomoci pri krvácaní (87)
7.6 Nepriama masáž srdca (88)
7.7 Starostlivosť o obehovú sústavu a jej význam (89)
8 VYLUČOVANIE
8.1 Močová sústava (90)
9 REGULAČNÉ SÚSTAVY
***
9.1 Hormonálna sústava
9.2 Nervová sústava
9.3 Čuch a hmat
9.4 Zrak a sluch (98)
9.5 Poškodenia a hygiena zraku a sluchu
9.6 Vyššia nervová činnosť
9.7 Zásady prvej pomoci pri poranení mozgu a miechy
9.8 Starostlivosť o nervovú sústavu a jej význam
10 ROZMNOŽOVACIA SÚSTAVA
***
10.1 Stavba rozmnožovacej sústavy
10.2 Vývin jedinca
10.3 Intímna hygiena, partnerské vzťahy a rodina
11 ZDRAVIE A ŽIVOT ČLOVEKA
***
11.1 Nákazlivé ochorenia
11.2 Návykové látky
11.3 Dedičnosť
  • DNA prezentácia
11.4 Schopnosti a osobitosti človeka
11.5 Životný stýl

ZDROJE:
  • HANTABÁLOVÁ, Ida - TRÉVAIOVÁ, Iveta - UHEREKOVÁ - MATĽÁKOVÁ, Angelika - PIKNOVÁ, Zuzana - SITÁR, Andrej - ČUMOVÁ, Katarína, Mária: Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA 2011. ISBN 978-80-8091-221-5
  • HANTABÁLOVÁ, Ida - ČUMOVÁ, Katarína - DROBNÁ, Mária - LÁNYOVÁ, Oľga: Prírodopis pre 7. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: SPN 2007. ISBN 80-08-02985-4
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org
  • obrázky