1 NEŽIVÁ PRÍRODA A JEJ POZNÁVANIE
1.1 Neživá príroda (8)
2 ZEM A JEJ STAVBA
2.1 Stavba Zeme (12)
2.2 Zemská kôra v pohybe (14)
3 STAVEBNÉ JEDNOTKY ZEME
3.1 Minerály a horniny (18)
3.2 Poznávanie a rozlišovanie minerálov a hornín (20) (praktická aktivita)
3.3 Stavba a vlastnosti minerálov (22)
3.4 Stavba a vlastnosti minerálov a hornín (26) (praktická aktivita)
3.5 Ochrana významných minerálov (28)
4 GEOLOGICKÉ PROCESY
Kľúčové pojmy (GoogleDokumenty)
4.1 Zdroje geologických procesov (32)
4.2 Vnútorné geologické procesy (34)
4.3 Vyvreté horniny (36)
4.4 Rudné žily (38)
4.5 Nerastné suroviny (40)
4.6 Poruchy zemskej kôry (42)
4.7 Zemetrasenie (44)
4.8 Premena hornín (46)
4.9 Pozorovanie vyvretých a premenených hornín (48) (praktická aktivita)
4.10 Vonkajšie geologické procesy (50)
4.11  Usadené horniny (56)
4.12 Poznávanie usadených hornín (59) (praktická aktivita)
4.13 Krasové procesy (60)
4.14 Horninotvorný cyklus (62)
5 HISTÓRIA ZEME
5.1 Skameneliny a vek Zeme (66)
5.2 Prahory a starohory (68)
5.3 Prvohory a druhohory (70)
5.4 Treťohory a štvrtohory (72)
6 PRÍRODA SLOVENSKA
6.1 Geologická história Slovenska
6.2 Geologická stavba Slovenska
6.3 Osobitosti neživej prírody
6.4 Poznávanie neživej prírody v okolí (84) (praktická aktivita)
6.5 Ochrana neživej prírody
7 EKOLOGICKÉ PODMIENKY ŽIVOTA
7.1 Organizmy a prostredie
7.2 Neživé zložky prostredia
7.3 Dôsledky znečisťovania
7.4 Živé zložky prostredia
7.5 Spoločenstvo
7.6 Poznávanie spoločenstiev (102) (praktická aktivita)
7.7 Ekosystém
7.8 Život ekosystému
7.9 Poznávanie ekosystémov (108) (praktická aktivita)
7.10 Biosféra
7.11 Biologická a ekologická rovnováha
7.12 Globálne environmentálne problémy

ZDROJE:
  • BIZUBOVÁ, Mária - UHEREKOVÁ, Mária: Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. vyd. Bratislava: SPN Mladé letá 2011. ISBN 978-80-10-02077-5
  • AUBRECHT, Roman - HANTABÁLOVÁ, Ida - Mária - UHEREKOVÁ, Mária: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: SPN MEDIA TRADE 1998. ISBN 80-08-02469-0
  • KLETEČKA, Jaromír - KOČÁREK, Eduard - KUHN, Peter - PAUK, František - SLUŠTÍK, Stanislav: Mineralógia, petrografia a geológia pre 1.ročník gymnázií, 2. vyd. Bratislava: SPN 1969. 67 - 038 -73
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org
  • obrázky