1 SPOZNÁVAME CHEMICKÉ REAKCIE
1.1 Fyzikálne a chemické deje (8)
1.2 Chemické reakcie (20)
1.3 Chemické zlučovanie a chemický rozklad (26)
1.4 Horenie (32)
2 ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH
2.1 Chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo (44)
2.2 Chemické reakcie, pri ktorých sa spotrebúva teplo (45)
2.3 Rýchlosť chemických reakcií (48)
2.4 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií (54)
4 LABORATÓRNE PRÁCE
4.1 Rozklad peroxidu vodíka (70)
4.2 Hasenie plameňa oxidom uhličitým (71)
4.3 Rýchlosť chemickej reakcie vápenca s octom (72)
4.4 Skúmanie vplyvu látok na rozklad peroxidu vodíka (73)

ZDROJE:
  • ADAMKOVIČ, Emil - ŠIMEKOVÁ, Jela - ŠRAMKO, Tibor : Chémia 8, 8. vyd. Košice: Východoslovenské tlačiarne 2000. ISBN 80-08-01380-X
  • VICENOVÁ, Helena - ZVONČEKOVÁ, Veronika - ADAMKOVIČ, Emil - ROMANOVÁ, Daniela: Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. prvé vydanie Bratislava, EXPOL PEDAGOGIKA 2010, ISBN 978-80-8091-218-5
  • KARGER, Ivo. – PEČOVÁ, Danuše. – PEČ, Pavel.: Chemie I  pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky výceletých gymnázií. 1.vyd. Olomouc: PRODOS, 2007. ISBN 80-7230-025-03
  • KARGER, Ivo. – PEČOVÁ, Danuše. – PEČ, Pavel.: Chemie II  pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky výceletých gymnázií. 1.vyd. Olomouc: PRODOS, 2011. ISBN 80-7230-036-09
  • Kol. autorov.: Chémia pre základné školy . 1.vyd. Bratislava: SPN, 1995. ISBN 80-08-02291-4
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org
  • obrázky