1 ZHRNUTIE

2 VÝPOČTY
3 CHÉMIA UHLÍKA
4 UHĽOVODÍKY
***
4.1 Uhlie, ropa a zemný plyn
4.2 Uhľovodíky (52)
4.3 Alkány (54)
4.4 Alkény (56)
4.5 Alkíny (57)
4.6 Arény (58)
5 DERIVÁTY UHĽOVODÍKOV
***
5.1 Halogénderiváty
5.2 Kyslíkaté deriváty
6 ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
***
6.1 Prírodné látky
6.2 Sacharidy
6.3 Tuky
6.4 Bielkoviny
6.5 Biokatalyzátory (86)
6.6 Zdravá výživa
7 ORGANICKÁ CHÉMIA V BEŽNOM ŽIVOTE
***
7.1 Plasty
7.2 Čistiace prostriedky
7.3 Kozmetické prípravky
7.4 Pesticídy
7.5 Lieky
7.6 Drogy
7.7 Látky ohrozujúce životné prostredie
8 LABORATÓRNE PRÁCE
***

ZDROJE:
  • ADAMKOVIČ, Emil - ŠIMEKOVÁ, Jela - ŠRAMKO, Tibor : Chémia 8, 8. vyd. Košice: Východoslovenské tlačiarne 2000. ISBN 80-08-01380-X
  • VICENOVÁ, Helena - GANAJOVÁ, Mária: Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. prvé vydanie Bratislava, EXPOL PEDAGOGIKA 2012, ISBN 978-80-8091-267-3
  • KARGER, Ivo. – PEČOVÁ, Danuše. – PEČ, Pavel.: Chemie I  pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky výceletých gymnázií. 1.vyd. Olomouc: PRODOS, 2007. ISBN 80-7230-025-03
  • KARGER, Ivo. – PEČOVÁ, Danuše. – PEČ, Pavel.: Chemie II  pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky výceletých gymnázií. 1.vyd. Olomouc: PRODOS, 2011. ISBN 80-7230-036-09
  • Kol. autorov.: Chémia pre základné školy . 1.vyd. Bratislava: SPN, 1995. ISBN 80-08-02291-4
  • www.wikipedia.org
  • commons.wikimedia.org