MINERÁLY
1 PRVKY  (prezentácia, GoogleDokumenty)
 • síra S, zlato Au, tuha (grafit) C, diamant C
2 SULFIDY (prezentácia, GoogleDokumenty)
 • pyrit FeS2, chalkopyrit CuFeS2, galenit PbS, sfalerit ZnS, antimonit Sb2S3, rumelka HgS
3 OXIDY (prezentácia, GoogleDokumenty)
 • kremeň SiO2, opál SiO2.nH2O, korund Al2O3, magnetit FeO. Fe2O3, hematit Fe2O3, limonit Fe2O3.nH2O

4 HALOGENIDY (prezentácia, GoogleDokumenty)
 • fluorit CaF2, halit NaCl
5 UHLIČITANY (prezentácia, GoogleDokumenty)
 • kalcit CaCO3, aragonit CaCO3, siderit FeCO3, magnezit  MgCO3, dolomit  CaCOMgCO3, malachit Cu2CO3(OH)2, azurit  Cu3(CO3)2(OH)2
6 SÍRANY (prezentácia, GoogleDokumenty)
 • sadrovec CaSO4.2H2O, baryt BaSO4
7 FOSFOREČNANY (prezentácia, GoogleDokumenty)
 • apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
8 KREMIČITANY (prezentácia, GoogleDokumenty)
 • olivín, granáty, topás, beryl, turmalín, pyroxény, amfiboly, mastenec, muskovit, biotit, ílovité minerály, ortoklas, plagioklasy, zeolity
HORNINY
I. Usadené horniny
 • I.a Úlomkovité: štrk, zlepenec, piesok, pieskovec, íl, spraš, ílovitá bridlica,
 • I.b Chemické: dolomit, travertín
 • I.c Organogénne: vápenec, rašelina, uhlie, ropa
II. Premenené horniny
 • fylit, svor, rula, mramor
III. Vyvreté horniny
III.a Hlbinné
 • žula, gabro, diorit
III.b Výlevné
 • sopečné sklo, čadič, andezit, ryolit

ZDROJE:
 • BIZUBOVÁ, Mária - UHEREKOVÁ, Mária: Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. vyd. Bratislava: SPN Mladé letá 2011. ISBN 978-80-10-02077-5
 • AUBRECHT, Roman - HANTABÁLOVÁ, Ida - Mária - UHEREKOVÁ, Mária: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl, 1. vyd. Bratislava: SPN MEDIA TRADE 1998. ISBN 80-08-02469-0
 • KLETEČKA, Jaromír - KOČÁREK, Eduard - KUHN, Peter - PAUK, František - SLUŠTÍK, Stanislav: Mineralógia, petrografia a geológia pre 1.ročník gymnázií, 2. vyd. Bratislava: SPN 1969. 67 - 038 -73
 • www.wikipedia.org
 • commons.wikimedia.org
 • obrázky