Železo

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
model44.pngNapíš názov a značku druhého najrozšírenejšieho kovu na Zemi.Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg
železo, Fe
železo44.png

Podľa obrázku urči chrakteristiky železa: relatívna atómová hmotnosť, protónové číslo, elektronegativita, počet elektrónov v obale.

relatívna atómová hmotnosť: 56
protónové číslo: 26
elektronegativita: 1,8
počet elektrónov v obale: 26
Fe-TableImage.png
V ktorej skupine a perióde PSP sa nachádza železo?

v VIII.B skupine
v 4. perióde
vlFe.pngDoplň charakteristiky železa - farba, magnetizmus, vodivosť, elektrický a tepelný vodič, skupenstvo pri izbovej teplote, rozpustnosť vo vode.

farba ... sivé, striebrolesklé

magnetizmus ... feromagnetický kov

vodivosť ... elektrický a tepelný vodič

skupenstvo pri izbovej teplote ... tuhé

rozpustnosť vo vode ... s vodou reaguje – hrdzavie

2 Fe2O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2

2 Fe2O3 + 3 H2 → 2 Fe + 3 H2O

Uveď 2 spôsoby priemyselnej výroby železa.

oxid železitý + uhlík → železo + oxid uhličitý
oxid železitý + vodík → železo + voda
redukciacia rúd koksom, redukcia oxidu železitého vodíkom
pFe.png

Uveď 2 príklady priemyselného využitia čistého železa.
výroba transformátorov a elektromagnetov
ol.png
Ktoré 2 typy technického železa (zliatin) sa využívajú ako bežné konštrukčné materiály?
oceľ a liatina

železo + chlorid meďnatý → meď + chlorid železnatý

Zapíš chemickou rovnicou reakciu železa s chloridom meďnatým. V rovnici podčiarkni reaktanty rovnou čiarou a produkty vlnovkou.
r1.png

železo + síra → sulfid železnatý

Zapíš chemickou rovnicou reakciu železa a síry. V rovnici podčiarkni reaktanty rovnou čiarou a produkty vlnovkou.
r2.png
Uveď 3 spôsoby ochrany železa pred koróziou.farbenie, lakovanie a pokovovanie

Bleeding_finger.jpg

Ako sa nazýva krvné farbivo, ktoré obsahuje železo?

542px-Heme_b.png

hemoglobín