Chemické reakcie

Cvičenie Flashcard slúži na osvojenie učiva. Prečítaj si otázku a pokús sa na ňu odpovedať. Potom si zobraz odpoveď. Ak si odpovedal správne, otázku zmaž. Ak si odpovedal nesprávne, snaž sa správnu odpoveď zapamätať a pokračuj ďalej. Cvičenie skončí, keď sú zmazané všetky otázky. (na ovládanie slúžia tlačidlá ďalej a zmaž)
Ako sa nazýva dej, pri ktorom sa menia chemické látky?chemická reakcia
Ako nazývame látky, ktoré vstupujú do reakcie (navzájom reagujú)?reaktanty
Ako nazývame látky, ktoré vznikajú pri chemickej reakcii?produkty
Ako sa nazýva chemická reakcia, pri ktorej z jednoduchších reaktantov vzniká zložitejší produkt?chemické zlučovanie
Ako sa nazýva chemická reakcia, pri ktorej zo zložitejšieho reaktantu, vznikajú jednoduchšie produkty?chemický rozklad
Z vody pôsobením elektrického prúdu (elektrolýza) vzniká vodík a kyslík.
Rozhodni či sa jedná o zlučovanie alebo rozklad.
rozklad
Chlorovodík sa vyrába chemickou reakciou vodíku s chlórom.
Rozhodni či sa jedná o zlučovanie alebo rozklad.
zlučovanie
Spaľovaním uhlíka vzniká oxid uhličitý.
Rozhodni či sa jedná o zlučovanie alebo rozklad.
zlučovanie
Reakciou veľkého množstva molekúl etylénu vzniká polyetylén.
Rozhodni či sa jedná o zlučovanie alebo rozklad.
zlučovanie
Vápenec sa pôsobením tepla mení na oxid vápenatý (pálené vápno) a oxid uhličitý.
Rozhodni či sa jedná o zlučovanie alebo rozklad.
rozklad
Bután sa pôsobením tepla (tzv. krakovanie) mení na etán a etylén.
Rozhodni či sa jedná o zlučovanie alebo rozklad.
rozklad
a.png
Ktoré chemické látky sú reaktantami a ktoré produktami chemickej reakcie?
reaktant - voda, produkty - vodík a kyslík
b.png
Ktoré chemické látky sú reaktantami a ktoré produktami chemickej reakcie?
reaktanty - vodík a chlór, produkt - chlorovodík
c.png
Ktoré chemické látky sú reaktantami a ktoré produktami chemickej reakcie?
reaktanty - uhlík a kyslík, produkt - oxid uhličitý
d.png
Ktoré chemické látky sú reaktantami a ktoré produktami chemickej reakcie?
reaktant - etylén, produkt - polyetylén
e.png
Ktoré chemické látky sú reaktantami a ktoré produktami chemickej reakcie?
reaktant - vápenec, produkty - oxid vápenatý a oxid uhličitý
f.png
Ktoré chemické látky sú reaktantami a ktoré produktami chemickej reakcie?
reaktant - bután, produkty - etán a etylén