Chemické reakcie

       1        2     
     3            4   
    5            6    
      7       8       
            9      
                
  10   11        12         
13   14           15        
                
                
                
                
                
                

1. Látka, ktorá zvyšuje rýchlosť reakcie.
2. Oddeľovanie zložiek zmesí na základe rozdielnych teplôt varu.
3. Oddeľovanie zložiek zmesí na základe rozdielnych veľkostí častíc.
4. Reakcia, pri ktorej z dvoch reaktantov vznikne jeden produkt.
5. Reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje svetlo a teplo.
6. Fyzikálna veličina, ktorú označujeme symbolom E.
7. Veda, ktorá skúma deje, pri ktorých sa nemení podstata látok.
8. Zápalná látka.
9. Reakcia, pri ktorej z jedného reaktantu vzniknú dva produkty.
10. Látka, ktorá vstupuje do chemickej reakcie.
11. Fyzikálna veličina, ktorú označujeme symbolom m.
12. Látka, ktorá vzniká chemickou reakciou.
13. Veda o látkach a ich premenách.
14. Likvidácia požiaru.
15. Pepsín a ptyalín.